รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  9 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  28 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้

  1. คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หรือหนังสือรบรองที่ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
  3. ไม่จำกัดเพศ
  4. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  5. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรต่างๆดังนี้ เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาและการให้บริการธนาคารเลือดและงานตรวจด้านอื่นๆทั้งในและนอกเวลาราชการ
  2. ดูแล บำรุงรักษา และตรวจสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในห้องห้องปฏิบัติการ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ
  3. ดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
  4. เจาะเลือดและดูแลการเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยนอก
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑)  สอบทฤษฎี                  (๓๐ คะแนน)

  ๒)  สอบปฏิบัติ                  (๓๐ คะแนน)

  ๓)  สอบสัมภาษณ์             (๔๐ คะแนน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  การรักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :