รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แม่บ้าน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน))
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป  

  1. สัญชาติไทย
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 60 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี 3)
  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)         

  1. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
  2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ได้
   และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
  3. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันมั่นเพียร อดทนและซื่อสัตย์
  5. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มีความระเอียดรอบคอบ มีจิตบริการ สามารถอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี
  6. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานประจำอาคาร  จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม และ เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  การรับส่งแจกจ่ายเอกสารในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง     รายวันๆ ละ 377.85 บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ :  กองทุนประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002308-14 ต่อ 3207
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ