รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเวชสถิติ (ตรวจสอบรหัสโรค)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  24 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  27 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  17 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน เวชสถิติ หากเป็นสาขาอื่น ๆ ต้องได้รับการอบรมเรื่องการให้รหัสโรค ICD- 10 (ต้องมีประกาศนีนบัตรรับรอง)

  ๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๓. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรจสอบความครบถ้วนของเอกสารและการจัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยใน

  ๒. แปลรหัสโรค ICD- 10 หัตถการและการผ่าตัด (ICD- 9CM) ของ WHO

  ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้รหัสโรค OPD IPD

  ๔. คำนวณค่า DRG และบันทึกโปรแกรม

  ๕. ประมวลผล RW Adj RW หลังสรุปแฟ้มเวชระเบียน

  ๖. จัดทำสถิติ 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เป็นรายเดือนและรายปี

  ๗. เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน

  ๘. รวบรวมและบันทึกสถิติการมารับบริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นรายเดือนและรายปี

  ๙. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เช่น 5ส. CQI และ KPI

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบปฏิบัติด้านการให้รหัสโรค  ICD- 10  ICD- 9CM

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :