รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29  คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390  คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90  คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36  คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56  คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ ได้
  7. สามารถประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  9. หากมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนงาน การติดตามผลด้านยุทธศาสตร์ หรือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
  และการกำหนดตัวชี้วัด
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลแผน รวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรม
  4. วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ