รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในด้าน CSR หรือ Social Engagement หรือประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ สื่อ online จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

        ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

        ๒. ชาย/หญิง หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 

        ๓. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์ branding ขององค์การ มีประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือสื่อ online จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

        ๔. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (โดยเฉพาะ Word และ PowerPoint), Adobe Acrobat, Photoshop, Illustrator, โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ, โปรแกรมด้านการถ่ายภาพ และโปรแกรมด้าน desktop publishing (เช่น InDesign) หากสามารถใช้งานได้ทั้ง macOSและ Windows จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

        ๕. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี

        ๖. มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร

         ๗. สามารถอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

         ๑. ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งในและนอกสถาบันฯ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

         ๒. บริหารดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยุคใหม่และสังคมออนไลน์ เช่น website และ สื่อ social Media ของสถาบันฯ

         ๓. เขียน รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและข้อมูลในเชิงรุก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวแจก ภาพข่าว บทความ วารสาร สไลด์หรือวีดีทัศน์ เป็นต้น

         ๔. รับผิดชอบดูแลภาพลักษณ์โดยรวม branding ของสถาบันฯ

         ๕. ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะภายนอก

         ๖. วางแผน ออกแบบ จัดทำ และ/หรือประสานงานเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรจากหน่วยต่าง ๆ เช่น ทำงานร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อทำเว็บไซต์ ฯลฯ

         ๗. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ/customer service โดยสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         ๘. เป็นตัวแทนสถาบันฯ เพื่อเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ในเวทีงานหรือกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ

         ๙. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและกิจกรรมของสถาบันฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

        ๑๐. ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสถาบันฯ

         ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)และ/หรือเอกสารแนะนำตัวซึ่งเรียบเรียงโดยผู้สมัครและ/หรือ หนังสือแจ้งความจำนง (letter of intent) ซึ่งเรียบเรียงโดยผู้สมัครเพื่อประกอบการพิจารณาได้ อนึ่ง ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้าน CSR หรือ Social Engagementจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี  19,500  บาท ปริญญาโท 22,750 บาท

  สวัสดิการ มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :