รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)

  2. สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  5. สามารถเขียนและสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนนตามเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สามารถร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมการประชุม จัดทำรายงานการประชุมได้

  2. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร รายงานต่างๆ

  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

  4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ

  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

  6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

  7. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,750.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ