รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  5 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการ การเพาะเชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
  ที่เกี่ยวข้องทางห้องปฏิบัติการ
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel และ Powerpoint
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  5. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจพิสูจน์ทางโรคติดเชื้อ โดยวิธีย้อม
      1.1 Gram stain ดูเชื้อ Bacteria
      1.2 AFB พิสูจน์เชื้อทาง TB
      1.3 Write stain
  2. ตรวจ specimens ต่างๆ โดยการ smear, stain ชนิดต่างๆ เพื่อหาเชื้อ โดยกล้องจุลทรรศน์ เช่น fresh smear
  3. ตรวจพิสูจน์เชื้อทางระบบทางเดินหายใจ โดยวิธี NP wash
      3.1 ทำการตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการของสาขาฯ
      3.2 นำส่งห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจพิสูจน์ต่อๆ ไป
      3.3 ติดตามผลการตรวจและรายงานแพทย์
  4. ช่วยแพทย์ในการตรวจบริการผู้ป่วยที่คลินิกโรคติดเชิ้อ HIV
  5. เบิกวัคซีนเพื่อใช้ในกิจการของสาขาฯ
  6. ติดตามผลที่ได้ส่งตรวจตามห้องทดลองต่างๆ นอกภาควิชาฯ ทันทีที่แพทย์ต้องการทราบผล เช่น NP wash, Dengue, HIV-1, RNA, HIV resistance
  7. รวบรวมผลการตรวจโรคของผู้ป่วยที่มาตรวจในคลินิก และบันทึกไว้เป็นข้อมูล พร้อมรายงานแพทย์ทราบ
  8. ประสานงานกับตึกผู้ป่วย และหน่วยงานต่างๆ ในภาควิชาฯ กับ ห้องปฏิบัติการในกรณี ส่งตรวจพิเศษ
  9. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการเจาะเลือดผู้ป่วย
      9.1 เบิกอุปกรณ์จากโรงพยาบาล
      9.2 ตรวจเช็ค เครื่องปั่นเลือด กล้องจุลทรรศน์ ตู้เย็น
  10. ตรวจรับ - ส่ง ปั่นแยก เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  11. งานด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการ และจัดระบบงานห้องปฏิบัติงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
  12. งานวิชาการ และการสอน

      12.1 ช่วยการสอน Fellow, resident, นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 และ 6 ที่มาฝึกงาน นักเรียนพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการทำ nasopharynx wash ในโรงพยาบาลศิริราช
      12.2 ทำการสอน Fellow, resident, นักศึกษาแพทย์ ในการทำ Skin Lesion, Scrape for HSV, VZV Scrape lesion จาก blood for Tzanck test ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  13. งานวิจัย
      13.1 ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
      13.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยกับอาสาสมัคร รวมทั้งให้เซ็นหนังสือยินยอม
      13.3 เก็บข้อมูลทางการแพทย์ และบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
      13.4 เก็บสิ่งส่วตรวจที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย
      13.5 ส่งสิ่งส่งตรวจในงานวิจัย
      13.6 ประสานงานโครงการวิจัยกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และห้องปฏิบัติการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ