รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงินและบัญชี )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  13 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  13 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้นับจากวันประกาศรับสมัคร
  4. คุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงินการธนาคาร
  5. และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กรณีเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี)
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS, Microsoft Office ( WordExcel, PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (ทดสอบ Listening และ Reading)
  8. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  10. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหาร/จัดการเงินทดรองจ่าย ติดตาม ตรวจสอบ (การใช้เงินทดรองจ่าย) บัตรลูกหนี้รายตัว และสรุปรายงานลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
  2. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายและจัดทำรายงานรายเดือน และราย 6 เดือน พร้อมจัดทำเอกสาร   ขอจัดสรรวงเงินทดรองจ่ายประจำปี
  3. จัดทำสรุปข้อมูลรายรับค่ารักษากายภาพบำบัดและค่าเวชระเบียน ของศูนย์กายภาพบำบัด (ปิ่นเกล้า)
  4. บันทึกรายรับค่ารักษากายภาพบำบัดและรายได้อื่นๆ ของส่วนงาน และดำเนินการตั้งลูกหนี้มหาวิทยาลัยในระบบ MU-ERP(AR)
  5. บันทึกรายได้ค่าขายสินค้า และบันทึกตัดต้นทุนสินค้าที่ขายในระบบ MU-ERP (AR) ของงานสวัสดิการคณะฯ
  6. รับผิดชอบในส่วนของบัญชีรายรับ (เช็ค) งบเงินรายได้ งบประมาณประจำเดือน พร้อมจัดทำทะเบียนคุม  (รับเช็ค) และในระบบ ERP พร้อมทำใบนำฝาก – ถอนเงินบัญชีรายได้ของคณะฯที่ได้รับจากบัตรเครดิต
  7. ตรวจนับเงินคลินิกกายภาพบำบัด พร้อมทำใบนำฝากธนาคาร
  8. นำเอกสารด้านการเงินส่งสำนักงานอธิการบดี ธนาคาร  สหกรณ์  กรมสรรพากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  9. ออกใบเสร็จรับเงินต่างๆให้กับหน่วยงานในคณะฯ  เช่น โครงการ/กิจกรรม
  10. การจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมคณะฯ
  11. จัดทำข้อมูลกระทบยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา
  12. ระบบงานสารบรรณของคลังและพัสดุ
  13. ให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :    

  1. รอบแรก    พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
  2. รอบสอง    สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง)

               สอบปฏิบัติ (ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์)

  1. รอบสาม    สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ