รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.    เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  ๒.    คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  ๓.    อายุไม่เกิน   ๓๕  ปีบริบูรณ์
  ๔.    สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดี
  ๕.    มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเป็นอย่างดี
  ๖.    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตบริการและสามารถอดทนต่อสภาวะกดดันในการทำงานได้ดี
  ๗.    สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. (เป็นบางวัน)
  ๘.    หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.    ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป
       -    ปฏิบัติหน้าที่ทะเบียนแจกภาชนะเจาะเลือด
       -    ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์
       -    ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียนเอ็กซ์เรย์
  ๒.    จัดเตรียมใบขอตรวจสุขภาพ จัดทำอุปกรณ์ตรวจสุขภาพออกหน่วย ชุดกิ๊บเซ็ท เสื้อเอ็กซ์เรย์ให้พร้อมในวันที่ออกตรวจ
  ๓.    จัดเตรียมอุปกรณ์จัดส่งตามสถานที่ที่กำหนดในแต่ละเดือน
  ๔.    จัดอุปกรณ์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
  ๕.    บันทึกประวัติผู้เข้ารับบริการสุขภาพ
  ๖.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๓ วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
      เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ