รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานบริหารเครื่องมือกลาง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารเครื่องมือกลาง
 • เปิดรับสมัคร :
  5 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  24 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์หรือสามารถใช้เครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์ทั้งทางด้านจุลชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีอาหาร และสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา, สิ่งแวดล้อม, เคมี, ฟิสิกส์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เคมีเทคนิค, เคมีอุตสาหกรรม, ชีวเคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนยีสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์หรือสามารถใช้เครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์ทั้งทางด้านจุลชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีอาหาร และสิ่งแวดล้อม
  3. วิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และจัดทำฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการได้
  4. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ได้
  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
   ๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ
   ๕.๓ TOEFL-CBT ไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
   ๕.๔MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
   ๕.๕TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือ

  ๕.๖ MU ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา ควบคุม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานห้องปฏิบัติการ
  2. สนับสนุน/บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับงานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ พร้อมทั้งแนะนำ การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  3. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินการ จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัย วิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล
  4. บริการเตรียมตัวอย่าง หรือวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในงานบริหารเครื่องมือกลาง
  5. จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติ ขอบเขตงาน และคู่มือปฏิบัติงานของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ภายในงานบริหารเครื่องมือกลาง
  6. จัดทำเอกสารตามระบบควบคุมคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง
  7. จัดทำ ประสานงาน และดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   ปริญญาตรี เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท

                     ปริญญาโท เดือนละ ๒๒,๗๕๐ บาท

  สวัสดิการด้านสุขภาพ     การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ