รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( พนักงานควบคุมคุณภาพ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  26 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ หรือประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง
  และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  4.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  5.มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  6.มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  7.มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  8.มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิด
  ต่อศีลธรรมและกฎหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง และจัดการตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  2.ทดสอบตัวอย่าง ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  3.ล้าง ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และจัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้ว รวมถึง ขวด / ภาชนะบรรจุ สำหรับเก็บตัวอย่าง สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  4.ทำความสะอาด รวมถึงดูแลความสะอาด และ ควบคุมสภาวะแวดล้อมของบริเวณพื้นที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  5.เตรียม ดูแล และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย
  6.ช่วยในการเตรียมการวิเคราะห์ทดสอบ
  7.ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
  8.ควบคุม ดูแล และจัดเก็บสารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 12,220 บาท

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 14,950 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ