รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พนักงานบรรจุยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผู้มีคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวกับเครื่องกล
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
  3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  4.มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  5.มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  6.มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิด
  ต่อศีลธรรมและกฎหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.เบิก-จ่ายวัตถุดิบจากหน่วยคลังสินค้าตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  2.ชั่งสารตามคำร้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
  3.จัดเก็บเพื่อรอเบิกจ่ายวัตถุดิบตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  4.นำจ่ายวัตถุดิบที่ชั่งเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  5.ส่งคืนวัตถุดิบคงเหลือกลับเข้าคลังสินค้าตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  6.จัดเตรียม ซัก/ล้าง วัสดุการบรรจุและชุดสำหรับการปฏิบัติงานในห้องสะอาดตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  7.ช่วยในการเตรียมตำรับ (Formulation) 
  8.บรรจุ (พร้อมทำการทดสอบระหว่างบรรจุ) ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  9.ตรวจสอบ (Visual inspection) ผลิตภัณฑ์หลังการบรรจุตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  10.ติดฉลากและบรรจุลงกล่องตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  11.ดูแลสภาวะแวดล้อมและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน่วยชั่งยาและหน่วย Fill-Finished ตามมาตรฐาน
  วิธีปฏิบัติงาน
  12.ดูแลและล้างทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับ
  การบำรุงรักษาที่เหมาะสม
  13.ดูแลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยชั่งยาและหน่วย Fill-Finished
  14.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 14,950 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ