รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) หรือ สาขาอณูชีววิทยา  (Molecular Biology) หรือ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือ สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) หรือ สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29  คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390  คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90  คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36  คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56  คะแนน

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน bioreactor รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ

  - การใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

  - งานตรวจสอบคุณสมบัติของ recombinant clone การจัดทำและตรวจสอบคุณลักษณะระบบธนาคารเซลล์

  - การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  5. หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ หรือประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี

  8. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

  9. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  10. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต

  11. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ ในระดับห้องปฏิบัติการ
  ในกระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream) ตั้งแต่ระดับ shake flask และในถังปฏิกรณ์ ขนาด 5 ลิตร กำหนดสภาวะพารามิเตอร์ที่เหมาะสม (optimized process) และเกณฑ์ความพึงพอใจ (acceptance criteria) ซึ่งสามารถขยายขนาดการผลิตไปยังระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ ตลอดจนพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต (in-process control) และการวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการผลิต
  2. ปฏิบัติงานและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของโคลนเซลล์ที่ใช้ในการผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ (clone characterization) ตลอดจนการจัดทำระบบธนาคารเซลล์ วางแผนและตรวจสอบคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ตามข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ICH guideline
  3. จัดทำเอกสารขั้นตอนกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ ตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัย และวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  5. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ