รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณา)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2. อายุ 24-35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

  3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี อาทิ โปรแกรม Microsoft Office, SPSS

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา)

  5. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. บริหารจัดการด้านการศึกษา อาทิ กระบวนการเรียนการสอน การจัดระบบตารางสอน ตารางสอบ และกลุ่มเรียนของนักศึกษา รวมถึงกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนในรายชวิชาต่าง ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

  2. การกำหนดแผนและดำเนินการพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และกำหนดแผนประชุมเพื่อพัฒนาและพิจารณา อาทิ รายวิชา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สรุปผลการศึกษา พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลบริหารการศึกษา เป็นต้น รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. จัดทำเอกสารการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และประสานงานและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นพรีคลินิก

  4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  คุณวุฒิปริญญาตรี : 19,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ