รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  3 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

  2.เพศชาย อายุ ๒๐-๔๕ ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)

  3.สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาสัตว์ป่วย

  4.สามารถปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่าได้โดยไม่กลัวสัตว์และไม่กลัวเลือด

  5.ทำความสะอาดสถานที่ในการรักษา รวมถึงสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ได้

  6.สามาราถออกปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  7.สามารถขับรถยนต์ได้

  8.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาสัตว์ป่วย

  2.ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่าได้โดยไม่กลัวสัตว์และไม่กลัวเลือด

  3.ทำความสะอาดสถานที่ในการรักษา รวมถึงสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ได้

  4.ออกปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  5.สามารถขับรถยนต์ได้

  6.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690.-บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.-บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585102
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ