รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชาวต่างประเทศเงินงบประมาณ
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  13 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  28 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับปริญญาบัตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  2. สัญชาติอังกฤษหรืออเมริกา
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
  4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                  เดือนละ ๓๓,๗๗๐ บาท และค่าที่พักอาศัย ๘,๐๐๐ บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคม

   

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ