รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ( งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย 

  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

  4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยก แบก เคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งของหนักได้

  5. มีความรู้ความสามารถด้านงานช่างในเบื้องต้น

  6. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราร้ายแรง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานหน่วยสวนและภูมิทัศน์ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  2. ปฏิบัติงานด้านงานช่างในเบื้องต้นได้ เช่น ตรวจซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องตัดหญ้า ต่อก๊อกน้ำ เป็นต้น
  3. ปฏิบัติงานเพาะชำต้นไม้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ปฏิบัติงานให้บริการจัดประดับตกแต่งสถานที่ ตามที่ส่วนงานขอความอนุเคราะห์
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  6. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ