รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 18-40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)  
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบหลักในการประสานงานเกี่ยวกับการจัดงานปาฐกถา  การประชุมสัมมนา / ดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การประชุมวิชากาประจำปีเฉพาะด้านต่างประเทศ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
  2. โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรองค์กรระหว่างประเทศ
  3. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล บริหารข้อมูล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ปฏิบัติงานข้างต้นภายใต้ความดูแลของผู้บังคับบัญชา
  5.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                        
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel      
  2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  3. สอบสัมภาษณ์
  4. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  เงินเดือน 19,500 บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท  เงินเดือน 22,750บาท

   (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุในประกาศ https://goo.gl/xWu246
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณชญานี โทร 022012585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :