รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักตรวจสอบภายใน
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี พณิชยศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและนำเสนอ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลหน่วยงานต่างๆ ได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  7. หากมีใบอนุญาตด้านการตรวจสอบ เช่น CIA, CPA, CISA จะด้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
  9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประเมินความเสี่ยงกำหนดขอบเขต และจัดทำแผนการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำแนวการตรวจสอบตามขอบเขตและแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้
  3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  3.1 ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงาน
  3.2 จัดทำกระดานทำการ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
  3.3 วิเคราะห์และประเมินงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน
  3.4 สรุปผลการตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
  4. ติดตามสถานการณ์ดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบในการแก้ไขงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
  5. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการตรวจสอยภายในและการควบคุมภายในแก่บุคลากร และผู้บริหารของคณะฯ
  6. ร่วมพัฒนางานการตรวจสอบ การให้คำปรึกษา การจัดโครงการอบรมให้ความรู้
  7. จัดทำข้อมูลนำเสนอ และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในโอกาสต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. สรุปประเด็นการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ด้านความรู้ทั่วไปและการตรวจสอบภายใน
  สอบปฏิบัติ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท / คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท
  2. เงินบวกเพิ่มประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)
  3. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :