รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานจัดการกลยุทธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านธุรกิจวิศวกรรม ด้านการจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
  ๔. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ  เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๕. มีความรู้ความสามารถในงานที่มอบหมายหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๖. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๗. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๘. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจวิศวกรรม ด้านการจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๙. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
  ๑๐. มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามอดทนและ ใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  ๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ควบคุม ตรวจสอบและปฎิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ เช่น งานเอกสารต่างๆ งานแปลเอกสาร ดูแลจัดการประชุม งานรับรองและพิธีการต่างๆ งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฎิบัติตามมติที่ประชุม เพื่อให้การดำเนินการผลการประชุมและปฎิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  ๒. ช่วยวางแผน ร่วมคิดและสามารถเขียนโครงการใหม่และโครงการเชิงรุก รวมทั้งติดตามงานในสำนักงานจัดการกลยุทธ์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
  ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือ
  ๔. ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของสำนักงานจัดการกลยุทธ์ วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณหรือโครงการของหน่วยงาน ศึกษา จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำ ข้อมูลเชิงสถิติแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ๕. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
  ๖. พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสารวิชาการ สื่อสารการเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการบริหารงานทั่วไป
  ๗. จัดทำและรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยมหิดล
  ๘. จัดทำและรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภายในคณะฯ
  ๙. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
  - สอบปฎิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน     ๑๙,๕๐๐ บาท  บวกประสบการณ์การทำงาน ๒ ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ