รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  3 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  15 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรม ERP
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี
  5. มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม ERP  Module MU,IM,AM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2  ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประเภทวัสดุ / หนังสือ โดยปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จตามข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทงานซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จตามข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ประเภทคืนเงินยืมทดรองจ่าย โครงการต่างๆของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  4. ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง/ใบตรวจรับพัสดุ และจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   -  คุณวุฒิปริญญาตรี  19,500 บาท

  -  คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ