รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน   35    ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปี  ด้านการบำรุงรักษาและดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารหรือโรงงาน
  • หากมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือผ่านการอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ควบคุมและตรวจสอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์/เครื่องจักรระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
  • ออกแบบ ประมาณราคา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษางานวิศวกรรมเครื่องกล
  • จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) งานซ่อมหรืองานปรับปรุงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
  • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  21,500 - 27,950  บาท

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ