รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (สนับสนุนบริการผู้ป่วย)
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพบำบััด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  29 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  22 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัคร

  2.  สอบข้อเขียน

  3.  สอบสัมภาษณ์

  4.  สอบปฏิบัติงานจริง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือนเดือนละ  19,500 บาท

  - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส) เดือนละ 1,000 บาท

  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ เป็นไปตามประกาศของหน่วยงาน

  - สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม

  - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3069120
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ