รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (จุลชีววิทยาคลินิก)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

    - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

    - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

    - อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - มีความรู้ความสามารถในงานด้านเทคนิคการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

  - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office และงาน IT อื่นๆที่  เกี่ยวข้อง

  - ถ้ามีประสบการณ์การทำงานประจำในห้องปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายใน Excel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    ปริญญาตรี       เดือนละ  ๑๙,๕๐๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :