รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านธุรการของโครงการ EQAs)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  ๒.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  ๓.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและตัดสินใจในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๔.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดี
  ๕.มีความสามารถในการใช้ Internet เพื่อสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสารทาง E-mail ได้
  ๖.มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มีความละเอียดรอบคอบ  มีจิตบริการและสามารถอดทนต่อสภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.ปฏิบัติงานด้านธุรการภายในศูนย์ฯ
     -ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
     -จัดเก็บและทำลายเอกสาร
     -จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
     -จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
     -เบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์
  ๒.ปฏิบัติงานด้านธุรการของโครงการ EQAs
  ๓.ติดต่อประสานงานระดับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  ๔.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ 
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ