รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  20 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  3. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  4. มีความรักในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล      วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ด้านการเรียน การสอน
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนประมาณ ๑๕ นาที
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน ปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์  ๓๑,๕๐๐ บาท   
  • เงินเดือน ปริญญาโท ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์  ๒๖,๒๕๐ บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนประกันสังคม
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20181227103624_result01.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ