รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล วิศวกรรมโปรตีน โดยเฉพาะด้านการดีไซน์และสร้างรีคอมบิแนนท์โปรตีน หรือมีประสบการณ์หรือความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการผลิตโปรตีนโดยใช้เครื่อง fermenter หรือ bioreactor หรือมีประสบการณ์ทำวิจัยโดยใช้เครื่อง Mass Spectrophotometry ทาง Proteomics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

       

        ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ

        ๒. มีความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยได้ดี

        ๓. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

        ๔. มีประสบการณ์ในด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล วิศวกรรมโปรตีน โดยเฉพาะด้านการดีไซน์และสร้างรีคอมบิแนนท์โปรตีน

        ๕. สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

        ๖. หากมีประสบการณ์หรือความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการผลิตโปรตีนโดยใช้เครื่อง fermenter หรือ bioreactor หรือมีประสบการณ์ทำวิจัยโดยใช้เครื่อง Mass Spectrophotometry ทาง Proteomics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. ปฏิบัติงานวิจัยมุ่งเป้าหมายในด้าน Molecular Cloning, Protein Engineering, Protein Expression, Purification และ Protein Qualification

        ๒. วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

        ๓. ผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

        ๔. งานให้บริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

        ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

         ๑. สัมมนาพิเศษ

         ๒. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาเอก ๓๑,๕๐๐.- บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :