รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  23 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือหนังสือรับรองที่ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. ไม่จำกัดเพศ
  4. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  5. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ        ตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรต่างๆดังนี้ เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาและการให้บริการธนาคารเลือดและงานตรวจด้านอื่นๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
  2. ดูแล บำรุงรักษา และตรวจสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในห้องห้องปฏิบัติการ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ
  3. ดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
  4. เจาะเลือดและดูแลการเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยนอก
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1)  สอบทฤษฎี  30 คะแนน      2)  สอบปฏิบัติ   30 คะแนน      3)  สอบสัมภาษณ์  40 คะแนน     

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้างเดือนละ    15,000 บาท

  สิทธิการรักษาพยาบาล  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :