รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ในสาขาด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาการเรียนรู้ บริหารการศึกษา บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการจัดการ
  2. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 ด้วย
  4. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันสมัคร
  5. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • บริหารจัดการและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เช่น การจัดทําหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น
  • บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชากลางภายใต้การดูแลของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
  • บริหารจัดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาประจำปี
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

  วันพฤหัสบดีที่ 10  วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมงานการศึกษาหลังปริญญา (622) งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ชั้น6 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท
  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

  (หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

  การเลื่อนเงินเดือนประจำปี

  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  เงินประจำตำแหน่ง

  เงินค่าล่วงเวลา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4196405-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ