รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน  ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร 
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ส่วนงานประจำปีงบประมาณ
  2. จัดทำใบจองงบประมาณ ประจำปีงบประมาณในระบบ MU-ERP
  3. รายงานผลการติดตาม สงป.๓๐๑ ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด พ.ร.พ.งบประมาณแผ่นดิน
  4. รายงานผลการติดตาม สงป.๓๐๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ
  5. รายงานผลการติดตาม สงป.๓๐๒-๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ
  6. การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
  7. จัดทำสรุปข้อมูล รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ของกองทุนต่างๆตามระบบ MU-ERP
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบข้อเขียน   2.สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   3.สอบสัมภาษณ์                        

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

  สิทธิการรักษาพยาบาล  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :