รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (วางกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการตามระบบคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน  ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร 
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น มาตรฐาน HA, TQA, ISO, JCI  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. วางกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการตามระบบคุณภาพ
  2. ปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
  3. จัดทำแผน ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPEx
  4. จัดการสำรวจดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมนา/เสวนา และเผยแพร่ข้อมูล
  5. ประสานงานประกันคุณภาพภายในร่วมดำเนินการจัดทำฐษนข้อมูลต่างๆและจัดทำ  รายงาน
  6. จัดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบข้อเขียน  2.สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท  อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท

  คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

  สิทธิการรักษาพยาบาล  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :