รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษา PHP หรือASP.NET หรือ JavaScript ได้
  3. สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL ได้
  4. สามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL ได้
  5. มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรม Backend และ Frontend
  6. สามารถพัฒนา Web and Mobile Application ด้วยภาษาต่างๆ เช่น PHP, 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ
  2. พัฒนาระบบ TropMed e-office
  3. พัฒนา Application ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL
  4. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รบมอบหมาย
  5.  พัฒนา Application ตามความต้องการของหน่วยงาน เช่น ระบบคลัง specimen ของภาควิชา/ หน่วยงาน เป็นต้น
  6.  พัฒนา/ประสานงาน การพัฒนาระบบบริการทางวิชาการของภาควิชา/หน่วยงาน
  7.  พัฒนา Mobile Application สำหรับระบบต่างๆให้เป็น Tropmed e-service
  8.  พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข Web site  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษของคณะฯ
  9.  เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
  10. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์แก่ นักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

  สิทธิการรักษาพยาบาล  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :