รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (วิเทศสัมพันธ์) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒.    อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

  ๓.    มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี

  ๔.    มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน

         หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  ๕.    มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เป็น  

                                                     อย่างดี

  ๖.    มีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์ทำความเห็น รายงาน  เตรียมข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ในเรื่องทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  วิจัย  ดูงานการเจรจาความร่วมมือต่างๆ การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่นๆ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือ และความช่วยเหลือดังกล่าว  แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ อำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่อาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ  และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียน  ประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  สอบสัมภาษณ์

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

                          ๑)   ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น.  

  ณ ห้อง ๓๐๑ (ชั้น ๓)  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                          ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                                ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕o๓ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                                 ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า

  ร้อยละห้าสิบและได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ   เดือนละ ๑๙,๕oo บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๑๙๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๒๑๐, ๑๒๑๙
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ