รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  24 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  3.อายุไม่เกิน 35 ปี

  4.มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

  5.สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.จัดเตรียมซากสัตว์ อุปกรณ์สำหรับใช้ผ่าชันสูตรซาก และช่วยงานชันสูตรซากสัตว์ในการเรียนการสอนรายวิชาพยาธิวิทยา และงานชันสูตรของศูนย์ตรวจวินิจฉัยฯ

  2.เตรียมสารเคมี น้ำยารักษาสภาพสัตว์ เพื่อใช้ในงานชันสูตร

  3.ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในห้องชันสูตรให้พร้อมใช้งาน

  4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690.- บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.- บาท)

 • หมายเหตุ :
  กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ ชั้น 4
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ