รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  สาขาการเงินการธนาคาร  สาขาบริหารธุรกิจ 

     สาขาการจัดการ   สาขาเศรษฐศาสตร์

  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินและการคลัง  ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet

  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ

  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี และมีเกณฑ์ผ่าน

     การทดสอบภาษาอังกฤษ  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL- ITP

  ๓๙๐

  TOEFL- CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD Test

  ๓๖

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บันทึกข้อมูลในระบบการเงินรับ AR   และจัดทำใบนำส่งและนำส่งเงินรายได้ ที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนวิจัย การให้บริการรับทำวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ โดยใช้ระบบ AR

  2. ดูแลบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย และบริการวิชาการของคณะ และเสนอเรื่องสั่งจ่ายเช็ค จากบัญชีดังกล่าว แก่ผู้เกี่ยวข้อง

  3. ดูแลการเบิกจ่ายเงิน/ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง/จัดทำทะเบียนคุมเงิน/จัดทำฎีกา/จัดทำหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ  ที่จ่าย/รายงานสรุป/การส่งคืนเงินคงเหลือ ค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนวิจัย การให้บริการรับทำวิจัย  และการให้บริการทางวิชาการ ในระบบ AR

  4. ดูแลบัญชีเงินยืมของเงินอุดหนุนการวิจัย บริการวิชาการของคณะ และเสนอเรื่องขออนุมัติจ่ายเช็คจากบัญชี ดังกล่าว รวมถึงการติดตามและบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม รายงานลูกหนี้เงินยืม ทะเบียนคุมเงินยืม

  5. ดูแลงานด้านงบประมาณ (FM) ส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบงาน ERP

  6. ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน  

  7. ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี  

  8. ปฏิบัติการในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน 

   - สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี 19,500 บาทต่อเดือน 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415000 ต่อ 1118
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :