รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่มี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาการศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัยหากจบปริญญาเอกในสาขาทางการศึกษาในสาขาอื่นๆ จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาการศึกษาพิเศษ ประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย

  ๒. มีประสบการณ์ การจัดการศึกษา การอบรม หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มอื่น

  ๓. มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางการศึกษา ซึ่งต้องเป็นผลงานที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา อย่างน้อย ๑ ผลงาน หากไม่มีผลงานดังกล่าวขอให้จัดทำร่างบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มานำเสนอในการสอบสัมภาษณ์

  ๔. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

  ๕. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้

  • LELTS(Academic Module)        คะแนนรวมไม่ตำกว่า        ๖      
  • TOFEL IBT(Intermet Based)     คะแนนไม่ตำกว่า           ๗๙      
  • TOFEL ITP                             คะแนนไม่ตำกว่า         ๕๕๐      
  • TOFEL CBT                            คะแนนไม่ตำกว่า         ๒๑๓     
  • MU GRAD Test                        คะแนนไม่ตำกว่า          ๘๐     

  หมายเหตุ กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานสอนด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  ๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาศาตร์ด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  ๓. งานบริการวิชาการ

  ๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คัดเลือกจากใบสมัตร
  • สอบข้อเขียนความรู้ด้านการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  • สอบปฏิบัติการสอนในกลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปริญญาตรี โดยทางวิทยาลัยราชสุดา จะมีการจัดเตรียมล่ามภาษามือเป็นผู้แปลในการสื่อสารระหว่างการสอน
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. อัตราเงินเดือน  ๓๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  E-mail ของ HR ส่วนงาน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2889 5315 -9 ต่อ 1230
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :