รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คณบดี ( บัณฑิตวิทยาลัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  27 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
 • อายุไม่เกิน :
  61 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 61 ปี ในวันที่สมัคร
  • มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
  • พร้อมบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานวิทยาลัย และปฏิบัติงานเต็มเวลา
   หากได้รับคัดเลือก โดยมีสาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรวม ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

 • หมายเหตุ :
  โปรดดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประกาศรับสมัครงาน เพื่อกรอกใบสมัคร และดำเนินการจัดส่งรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6283, 0 2849 6390
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :