รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การบริหารงานทั่วไปภายในสำนักงาน งานด้านเอกสาร และงานบริการทั่วไป)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ    อักษรศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน  ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร 
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/Internet/e -mail และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป
  7. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
  8. หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีหลักฐานแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน หรือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่ากัน โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี  นับถึงวันยื่นใบสมัคร  (ต้องแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรประจำของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  2. ติดต่อประสานงานทาง e-mail เป็นภาษาอังกฤษกับนักศึกษา และแขกที่มาติดต่อกับ
  3. การเขียนหนังสือโต้ตอบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ รวมถึงประสานงานเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรโรคเขตร้อนทางคลินิกสำหรับแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  4. การบริหารงานทั่วไปภายในสำนักงาน งานด้านเอกสาร และงานบริการทั่วไป
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   สอบข้อเขียน          สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            สอบสัมภาษณ์                    

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  15,000 บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท   17,500 บาท

  สิทธิการรักษาพยาบาล    ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :