รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการอาหาร หรือด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิศวกรรมอาหารและหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านวิศวกรรมอาหาร  การแปรรูปอาหาร หรือเคมีอาหาร
  4. หากมีความถนัดด้านเคมีอาหาร เช่น ไขมัน และกลิ่นรสอาหาร หรือวัตถุเจือปนอาหาร หรือมีความถนัดด้านบรรจุภัณฑ์ หรือการประเมินอายุการเก็บรักษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  6. สามารถทำวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้ หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ กพอ. ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรักในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล      วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

  • ด้านการเรียน การสอน
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนประมาณ ๑๕ นาที
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  • เงินเดือน ปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์  ๓๑,๕๐๐ บาท   
  • เงินเดือน ปริญญาโท ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์  ๒๖,๒๕๐ บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนประกันสังคม
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20190213102324_1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585058 ต่อ 1109
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ