รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา (งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
  2.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/PowerPoint  ได้ในระดับดี
  3.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  5. หากมีความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับ-ส่งข้อมูล เอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการด้านการคุ้มครอง จดทะเบียน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดสรรผลประโยชน์งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์  
  2. จัดทำเอกสาร รายงานที่จำเป็นต่อการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3. จัดทำฐานข้อมูลการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดทำทะเบียนการเบิกใช้เอกสารต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญหาย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  4. บริหารจัดการด้านเอกสารเข้า-ออก ของงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
  5. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัตังิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน  19,500 - 25,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ