รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  7 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  N/A
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาศาสนศึกษา (Religious Studies) ปรัชญา (Philosophy) พุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) คริสเตียนศึกษา (Christian Studies) อิสลามศึกษา (Islamic Studies) สังคมศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนศึกษา

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร

  5. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรี
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม(สำหรับพนักงาน)
  2. ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ปี (สำหรับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร โดยเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ ไม่เกินวงเงินข้างต้น)
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002630 ต่อ 211
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ