รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (หน่วยการเงินจ่าย)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

  ๒. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   ๓ ปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์โปร่งใส

  ๔. สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

  ๕. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเจ้าหนี้และระบบเงินสดย่อย และสามารถใช้งานระบบ SAP  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง แยกตามแหล่งเงินงบประมาณ และ เงินรายได้

  ๒. ตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น พร้อมจัดทำรายงานอายุเจ้าหนี้แยกตามประเภท และ แหล่งเงิน

  ๓. ควบคุมและบริหารจัดการเจ้าหนี้ให้เกิดความเหมาะสม

  ๔. ตรวจสอบความเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) ที่ได้รับจากระบบที่เกี่ยวข้อง

  ๕.ควบคุมและบริหารจัดการเงินสดย่อยให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ๖. กระทบยอดเงินสดย่อย และจัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นวัน

  ๗. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล ประจำเดือน  ประจำไตรมาส ประจำปี

  ๘. วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

  ๙.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒. สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ