รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเอกสารสนเทศ (หอสมุดกลาง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  25 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  15 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้

  ๔. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ และการใช้ Search engine ขั้นสูง

  ๕. มีความรู้ ความสามรถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมกราฟฟิก เช่น Adobe Photoshop Adobe Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

  ๖. มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม หรือการสอน หรือการพูดในที่สาธารณะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  ๗. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศ ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากร บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์
  2. รับผิดชอบงานสอนการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ สอนการใช้โปรแกรม Endnote หรือ Turnitin
  3. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประมวลผลข้อมูลสถิติ และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ
  4. จัดทำ ออกแบบ กิจกรรม โครงการ หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการบริการของห้องสมุด
  5. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ต้อนรับ และการนำชมห้องสมุด ผู้มาเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐ บาท

   - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ