รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  24 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาทั้งเรื่องการคัดเลือก และอัตราเงินเดือนเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อณูชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ชีววิทยาทางการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
  2. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน molecular cloning, flow cytometry และ cell culture
  3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่
  4. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
  5. มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
  6. มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
  7. มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
  8. มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร
  10. สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่านและเขียนได้ดี
  11. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน Cellular Immunotherapy for Cancer โดยเน้นเทคนิคทางด้าน molecular cloning และ cell culture
  2. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย บริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน การติดต่อประสานงาน
  3. จัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ผู้สมัครที่สนใจสามารถ download ใบสมัครงาน ได้ทาง url

  • http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc

  2. ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครงานของตนเอง พร้อมเอกสารแนบต่างๆ (ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) มาที่ email recruitmmbu@gmail.com 

  3. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยอณูเวชศาสตร์

  หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
  - คุณทวีชัย ภัทรธรรมวง์ โทรศัพท์ 02-4192781
  - คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง โทรศัพท์ 02-4192756 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 33,000 - 40,000 บาท
  (พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณทวีชัย ภัทรธรรมวง์ โทรศัพท์ 02-4192781 หรือ คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง โทรศัพท์ 02-4192756
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :