รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (หน่วยการเงินรับส่วนหน้า)
 • จำนวน :
  ๒ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินค่ารักษาพยาบาล และ ออกใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน

  ๒. กระทบยอดการรับเงิน ตรวจสอบการนำส่งเงินและตรวจสอบรายงานการรับเงินการรับชำระของพนักงานเก็บเงิน ทุกสิ้นวัน

  ๓. ตรวจสอบและกระทบยอดความเชื่อมโยงข้อมูล(Interface)จากระบบที่เกี่ยวข้อง

  ๔. เปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลการรับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน  ประจำไตรมาส ประจำปี

  ๕. ควบคุมและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บเงิน

  ๖. ร่วมวางระบบและกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาพยาบาลโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งระบบ

  ๗. วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

  ๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

   ๒. สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์

   ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ