รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาภาษาจีน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน และปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์)

                   -  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                   -  TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                   -  TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                   -  TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                   -  MU GRAD Test 80 คะแนน

  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  (สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์)

    -  TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

    -  IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ

    -  TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ

    -  TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ

    -  TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ

    -  MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป

            และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มี

            ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

        4. คะแนนสอบ HSK ระดับ 6 (ถ้ามี)

        5. มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

         6. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติทั่วไป  

        1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันรับสมัคร)

        2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        3. มีสัญชาติไทย

   

   

   

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

  1. สอนรายวิชาภาษาจีนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

  2. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)

  3. ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน

  4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

  5. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการคัดเลือก : 

   1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

   2. สอบสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

   3. สอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาจีน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการ : ประกันสังคม

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาโท 26,250 บาท

                           คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท

   

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ