รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  24 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

         ๑. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

         ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่ใกล้เคียง

         ๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมพิมพ์เอกสาร โปรแกรม spreadsheet และโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

         ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

        ๕. มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนองานที่ดี

        ๖. มีบุคลิกสุภาพ ทำงานละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

         ๑. จัดทำรายงานพยากรณ์วางแผนทางการเงินและเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน

         ๒. บริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเงิน เสนอผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

         ๓. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ ในระบบ MU ERP

         ๔. ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยพัสดุ หน่วยแผน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

         ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลิอกจากเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐.- บาท

  สวัสดิการ มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :