รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module)    ไม่ต่ำกว่า             ๓

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า             ๒๙        คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP                          ไม่ต่ำกว่า             ๓๙๐     คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT                                     ไม่ต่ำกว่า             ๙๐        คะแนน

  - คะแนน TOEIC                                ไม่ต่ำกว่า             ๔๐๐     คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test                    ไม่ต่ำกว่า             ๓๖        คะแนน

  - คะแนน MU-ELT                              ไม่ต่ำกว่า             ๕๖        คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบกราฟิก (Graphic design) ได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถพัฒนาระบบด้วย PHP, CSS, MySQL, JavaScript หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัย
  3. สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN, Server เป็นต้น
  4. มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  6. หากมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนงาน การติดตามผลด้านยุทธศาสตร์ หรือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบ พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงานให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ
  2. ออกแบบ พัฒนา ดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนงาน และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ออกแบบและจัดทำ Art work สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลของส่วนงาน
  4. จัดทำมาตรการ และดูแลด้านความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน
  5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ