รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรโยธา ( งานออกแบบและผังแม่บท )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
   ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๓

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ คำนวณโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
   และราคาค่าก่อสร้าง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมขั้นพื้นฐาน Microsoft Office
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบและเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
   ของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  2. ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธาภายในมหาวิทยาลัย
  3. ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  4. เป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การกำหนดราคากลาง และงานก่อสร้างอาคารตามระเบียบ
   สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  5. ตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

            คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

            คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :