รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  29 มีนาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี (Biochemistry) หรือ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือ สาขาเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่าน
   การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร
   โดยมีผลคะแนน
   ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module)    ไม่ต่ำกว่า             ๓

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า             ๒๙        คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP                          ไม่ต่ำกว่า             ๓๙๐     คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT                         ไม่ต่ำกว่า             ๙๐        คะแนน

  - คะแนน TOEIC                                ไม่ต่ำกว่า             ๔๐๐     คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test                    ไม่ต่ำกว่า             ๓๖        คะแนน

  - คะแนน MU-ELT                              ไม่ต่ำกว่า             ๕๖        คะแนน

  1. หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์กลุ่ม Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - ด้านการทำงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา Good Manufacturing Practice – GMP) หรือ มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
   และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  3. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  4. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  5. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน และช่างสังเกต
  6. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิด
   ต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการใช้งานเครื่อง LC-MS/MS พร้อมโปรแกรมควบคุมและวิเคราะห์ ปรับค่าตัวแปรและสภาวะการวิเคราะห์ให้เหมาะสม ดูแลรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของเครื่องฯ จัดทำโปรแกรมสอบเทียบ
   และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ
   พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการทั้งในส่วนพัฒนาวิธีการและการตรวจวิเคราะห์โปรตีนด้วยเครื่อง LC-MS/MS รวมถึงเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึงการออกรายงานการวิเคราะห์และดูแลจัดเก็บข้อมูล
  3. จัดทำเอกสารขั้นตอนกระบวนการตรวจวิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารคุณภาพ และส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice – GMP) หรือ มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานด้านการทวนสอบความถูกต้องของกระบวนการวิเคราะห์ (Method validation) การทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์รายบุคคล และระหว่างห้องปฏิบัติการภายนอก
  5. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัย และวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :